Trzy filary - Oferta

Oferta
/// Kompleksowe przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zarówno ze środków unijnych (np. POWER, RPO, PROW, POPC, POIŚ), jak i krajowych (np. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędy Marszałkowskie, WFOŚ).
/// Kompleksowe przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach pożyczek i kredytów unijnych.
/// Kompleksowe przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową, płatności pośrednie oraz końcowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do wniosków o płatność.
/// Kontrola dokumentów finansowych Beneficjenta rozliczanego projektu pod względem spełniania wytycznych rozliczania projektów unijnych m.in. POWER, RPO, PROW, POPC oraz krajowych m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędy Marszałkowskie, WFOŚ oraz weryfikacją zgodności dokumentów finansowych z wnioskiem o dofinansowanie i przeprowadzonymi procedurami wyboru (prawidłowość zastosowanej stawki, prawidłowość danych nabywcy, zgodność ilości godzin / form wsparcia ze stanem rzeczywistym).
/// Przygotowywanie i wprowadzanie do Wniosku o płatność poprawek i uzupełnień zgodnie z zaleceniami Instytucji Finansującej.
/// Monitorowanie poziomu wydatkowania w projekcie - bieżące kontrolowanie stopnia realizacji budżetu projektu oraz okresowe uzgadnianie z działem księgowości wartości rozliczonych środków, informowanie Zleceniodawcy o nierozliczonych pozycjach, pojawiających się oszczędnościach lub przekroczeniach limitów.
/// Kontakt się z Instytucją Pośredniczącą/Instytucją Zarządzającą we wszystkich sprawach związanych z projektem, w tym także zmianami finansowymi we wniosku o dofinansowanie, przesunięciami, wydłużeniem realizacji projektu i innymi.
/// Kompleksowe sprawdzenie dokumentów finansowych przed kontrolą oraz pomoc w przypadku zaleceń pokontrolnych.
/// Przygotowywanie, realizacja oraz nadzór procedur w ramach realizowanych projektów (zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznania rynku).
/// Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zakończonych już projektów – weryfikacja poprawności realizacji i rozliczenia całego projektu.
/// Szkolenia zewnętrzne związane z naszą specjalizacją.